LANDSFORÆDERE ?

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til et forslag om å senke de juridiske kravene til et norsk EU-medlemskap, skriver Klassekampen. Bak forslaget står Aps Marianne Aasen og Svein Roald Hansen og Høyres Per-Kristian Foss og Inge Lønning.

Merkel og Stoltenberg (Stekllov)

Stoltenberg og Merkel?

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 år eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Svar fra Erna om grunnloven : Dette forslaget motsier ikke grunnloven, men endrer en § som ble innført på 60 tallet om hvordan man slutter seg til internasjonale organisasjoner av denne typen. Den gang var det ikke aktuelt med folkeavstemming, det er det nå. Derfor mener vi at når folkeavstemming er gjennomført så kan ikke et lite mindretall blokkere et medlemskap. Hvis spørsmålet er lagt frem for en folkeavstemming og den sier Ja, så vil ordinært 2/3 flertall være nok for å si ja. Jeg synes egentlig at det mest påfallende er at noen mener at vi først skal spørre folk om et råd i denne viktige saken og så vil de likevel blokkere for resultatet. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6wkXPlagbY § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.


Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550. PS:Bemerk:§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser Politikerne driter i LOVEN. Stortingvedtak som er grunnlovstridig :Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Bemerk:

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Stortingsflertall bryter Grunnloven

Reklamer

Sagt om Islam av ledende menn

Failure Vs Success By Teddy Roosevelt

Den amerikanske presidenten Teddy Roosevelt (1858-1919) hadde dette synet på islam: Uansett hvor muhammedanere har hatt et fullstendig herredømme, hvor de kristne ikke har vært i stand til å motstå dem med sverdet, har kristendommen forsvunnet.

Den franske filosofen Bertrand Russell levde fra 1872 til 1870, og hadde følgende betraktninger om islam: «Bolsjevismen kombinerer egenskapene til den franske revolusjon med de av fremveksten av islam. Dette gir en sinnstilstand ikke ulik sinnstilstanden til de tidligere etterfølgere av Muhammed.Muhammedanismen og bolsjevismen er praktiske, sosiale, kjødelig, opptatt av å vinne imperium av denne verden.»            

Materialet till Filmen finns beskrivet i en hel del Böcker, tex: «Wall Street og den bolsjevikiske revolusjon». För att Vågå upp PK-mässigt finns ju också «Wall Street og Rise of Hitler». Jüri Lina Har också Han skrivit Om Hitlers finansiärer och frimureriet inom NSDAP Aren runt WW2.    

Jüri Lina blev Världens ledande frimurarforskare, efter hemska förföljelser i Det kommunistiskt ockuperade Estland. Nästan samtliga Av de stora kommunistiska förbrytarna är och Var frimurare. Detta hemliga nätverk är maktfull än idag och mörklägger därför sanningen Om kommunisternas vidriga brott i Det Spanska inbördeskriget På 30-talet.

 

I Verdens Gang for 15. september 1892 skrev Bjørnstjerne Bjørnson: “Uten frimureriet var vår nasjonale kamp ikke blitt så langvarig og hård, og kongetogenes glans ikke nær så stor.” Bjørnson så på frimureriet som en stat i staten, “farlig og forkastelig”. Det er heller ingen tilfeldighet at Fridtjof Nansen satte som krav til kong Haakon i 1905 at han ikke skulle være frimurer. I frimurerhistoriske beretninger legges det heller ikke skjul på bevegelsens politiske virksomhet.”

Alexis de Tocqueville (1805 – 1859): «Jeg studerte Koranen mye … Jeg sluttførte studien med en overbevisning om at det ikke har vært noen religioner i verden som er så dødelig for menn som Muhammeds.

 

Winston Churchill om Islam «Hvor forferdelig er de forbannelser som Mohammedanism legger på sine tilhengere ! Foruten den fanatiske raseri, som er like farlig i en mann som hundegalskap, er det denne fryktelige fatalistisk apati. Effektene er . tydelig i islamske land som vaner, elendigt landbruk, trege metoder for handel, og usikkerhet av eiendom eksisterer der tilhengerne av profeten. En degradert sensualisme fratar dette livet av sin nåde og raffinement, den neste av dets verdighet og hellighet. At i islamsk lov hvor hver kvinne må tilhøre en mann som sin absolutte eiendom, enten som et barn, en kone, eller en konkubine, må forsinke den endelige utryddelse av slaveriet til Islam har opphørt å være en stormakt blant menn. Individuelle muslimer kan vise flotte kvaliteter, men påvirkning av religion lammer den sosiale utviklingen av de som følger den. Ingen sterkere kraft eksisterer i dag i verden. Islam er en militant og sterk misjonerende kraft. Den har allerede spredt seg over hele Sentral-Afrika, heve fryktløse krigere på hvert trinn,., og var det ikke at kristendommen er skjermet i de sterke armene vitenskap, vitenskapen mot der den hadde forgjeves kjempet, sivilisasjon moderne Europa kan falle, som falt sivilisasjonen i antikkens Roma «. Winston Churchill var den største lederen som England har hatt! Fra høyder av ledelse til dypet av dhimmitude.

Forbrydelser mod Statens Selvstændighed?

19Januar 2011

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10021382

3 november-2010

Tidligere industriminister Finn Lied mener energipolitikken i Norge er feilslått. – Selv ikke Quisling brukte prisen til å rasjonere nødvendige varer under krigen, sier han.

 

Så mye har kraftselskapene tjent så langt i år

Selskap Driftsinntekter jan-sept 2010 Resultat  før skatt jan-sept 2010 Resultat før skatt jan-sept 2009 Endring
Sum 50467 17363 17663 -300
Agder Energi 5971 841 2344 -1503
Arendals Fossekompani 1123 238 329 -91
BKK 2410 753 1960 -1207
E-CO Energi 2623 1688 2257 -569
Eidsiva 3198 755 719 36
Fredrikstad Energi 896 83 43 40
Hafslund 10641 1097 553 544
Helgelandskraft 1039 250 208 42
Statkraft 20314 11385 9050 2335
Troms Kraft 2252 273 200 73

Kilde: Bladet Energi. Tall i millioner kroner.


 

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10041655
2september 2010
Prisnivået på strøm er fortsatt betydelig høyere enn det var ved inngangen til september i fjor
22april 2010

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10006655

Statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) nye kraftlinjepolitikk kan koste strømkunder i Sør-Norge 1000 kroner i økte strømutgifter, i tillegg til økt nettleie, mener krafteksperter.  http://e24.no/makro-og-politikk/article3626483.ece

Hmm vi skal betale dyrt for investering i nettkapasitet? Burde vi da få aksjer i det den norske stat pålegger oss å betale?

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000521

www.vg.no/dinepenger/

www.vg.no www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584432

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

 

 

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

 

 

 

 

 

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

 

 

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link 

LINKER:

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Eu flagget

Nei til Eu befester sin posisjon i Norge.

Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595824

vg.no/ J.Støre skjuler sannheten

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578587

Erna Solberg ble spurt av veggavisen hvordan hun forholder seg til denne loven, på hennes  blogg i slutten juli 2009.

Noe svar er ennå ikke mottatt.

Hvordan forholder J. G. Støre seg til denne loven?

Hvordan stiller Høyesterett seg til § 1–§ 83 — §112 og latterligjørelse av loven/lovene?

De  som er for Eu mener hele loven, er komisk, latterlig og ikke relevant.

Den er da visserlig den første av paragrafene i den norske lov, og man skulle da tro att den er spesielt viktig for de som lagde lovene.

Komisk, latterlig ikke relevant, hva syns du?

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum  å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

http://www.dn.se/debatt/priserna-pa-elmarknaden-maste-tala-en-granskning-1.1020238

Rekordhögt euromotstånd

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link

§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

Bemerk:

§     1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578533

http://www.lovdata.no

Bookmark and Share
Her er en Eu tilhengers svar: (har mange likelydene svar fra eu positive bloggere)
Knut Sparhell http://sparhell.no/knut/?p=1206&cpage=1#comment-11587

24. juli 2009

Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en “fremmed makt”, men oss selv.

Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske.

Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

Solberg er bombesikker på at Norge innen ti år er medlem av EU

Pensjon i Eu

Eu flagget Er du katolikk?

Er det Noen-Ap Personer som ler rått av deg?

Intet nytt under himmelen

Politiet fraråder unge kvinner å ta drosje alene

<<nei, nei vær så snill: ropte jenta på 15 år over telefonen

Kvinne overfalt på åpen gate i Ålesund

Friskt i minne,  og ett lite tilbakenblikk på årets 10 første måneder

Og som dere ser er ikke dette ett engangstilfelle: Her noen utvalgte:

10.05.2009 Ekstra mannskaper er kalt inn i jakten på mannen som natt til søndag overfalt tre unge kvinner i Ålesund. Politiet advarer folk mot gjerningsmannen.

Drammen. 30.05.2009 ble en 23 år gammel kvinne brutalt voldtatt på vei hjem, antageligvis i sitt eget hjem.    Dette er en veldig stygg voldtekt i følge politiet. (Burde det klasifiseres som gruppevoldtekt)    Det var to menn av utenlandsk opprinnelse som hadde fulgt etter henne. Kvinnen ble slått  brutalt ned bakfra og ble  slått bevisstløs. Ifølge politiet har kvinnen skader over hele kroppen, hvorav blant annet kjeven er brukket.

12-7-09  Overfallsvoldtekt i slottsparkent

15.06.09 Voldtektsoffer ble overfalt mens venninne hørte på

06.05.9 Dømt for ran, narko og grov vold – får bli i Norge

15.04.9 Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

12.05.9 Fem års fengsel for gruppevoldtekt

2009   Dømt til fem års fengsel for gruppevoldtekt i Knipleparken

Gruppevoldtekter

Voldtekt ! Eller er det gruppevoldtekt ?

Stakkars ungdom

Fem mindreårige gutter siktet for gruppevoldtekt

http://translate.google.com/translate?u=http://www.iris.org.il/blog/archives/757-Pan-European-Arab-Muslim-Gang-Rape-Epidemic.html&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=ISO-8859-1

Nrk Lisensen

Vg skriver Dagbladet skriver

Upassende av Nrk å holde valgmøte i en moske. Det har aldri noensinne vært arrangert i en Norsk kirke

Debatt programmet kan du se her.

Nrk er vel det eneste statelige organ som ikke bør være redd for budsjett innstrammninger.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) konkluderer onsdag med at finansieringen av statskanalen NRK slik den i dag er utformet, strider med den gjeldende EØS-lovgivningen. ESA krever derfor at regjeringen endrer NRKs finansieringsmodell på enkelte punkter for at granskingen skal legges død.

Finansieringsmodellen er i strid med Eøs-avtalen

ESA krever blant annet følgende:

 • En klarere definisjon på allmennkringkastingsoppdraget til NRK.
 • Staten må etablere prosedyrer som sikrer at nye tjenester har en verdi for folket som bruker NRK i dag, og at man evaluerer hvilke konsekvenser disse tjenestene vil ha på mediemarkedet forøvrig.
 • Mer effektiv overvåking av at allmennkringkastingsoppdraget til NRK blir oppfylt på nasjonalt nivå, og i den forbindelse hyppige kontroller på om det finnes overkompensasjon på enkelte områder.
 • Separat bokholderi for allmennkringkastingsdelene av NRK og de kommersielle aktivitetene.
 • NRK må også følge vanlig praksis for kommersielle medieselskaper, inkludert samhandlingen med kommersielle interesser eid av NRK
 • Si nei tilNrk lisens meld deg på : Vi skal fjerne Tv lisensen

 • 200.000 vil fjerne Nrk – lisensen

  Se bildet i full størrelse

  Andre facebook grupper facebook-grupper

  Dobbel lisens?

  Se oså :

  Grand Prix Svada

  Ukultur eller ?

  Lovbrytere?

  Bookmark and Share

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=556435

  Hva sier loven:

  A. Om Statsformen og Religionen.

  § 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

  Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


  8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

  § 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.


  § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

  En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

  Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

  Bemerk:

  §    1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

  § 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser


  http://www.lovdata.no

  Stenge grensene?

  %d bloggere like this: