Multikulti I Praksis

“Far – hva er demokrati?” “Jo min sønn – det er når nordmenn arbeider – og vi får pengene.” “Jamen far – er nordmenn ikke lei av det?” “Jo da sønn – men da heter det rasisme!”

Stortingets forretningsorden § 55:
Upassende eller fornærmelig adferd, er ikke tillatt
og skal påtales av presidenten.
Tajik sees her med terrorskjerf
på stortingets talerstol.
Sandberg er på landsmøte og slapper av.

Nesten tre personer ranes i Oslo hver dag

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/04/158309/nesten-tre-personer-ranes-i-oslo-hver-dag

Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Steinar Lem.

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/

Reklamer

Halal i Norge

Kan Nortura og andre fritt krenke personer rettigheter ved ikke å halal merke forbruksvarer ?

Og her er noen grunner til denne alvorlige krenkelse :

Definisjonen på Allah i Koranen er

«Kongen over skarene og demonene». Det er faktisk et helt kapittel i Koranen som kalles Jin-kapittelet. Jin betyr demonene. Han er herre over denne verden og underverdenen

Inne i Ka’abaen fantes det i før muslimsk tid flere avguder som representerte mange  guder, ca  360 jinn .(Demoner) inne i Ka`abah

I Kaaba – helligdommen ble det ofret til guder fra den gamle arabiske religion – deriblant Allah og hans tre døtre al-Lat, al-Uzza og Manat, (kjent fra de sataniske vers). Ergo avgudsoffer.

Demoni betegner tilstander eller handlinger som antas å ha utspring av demoners påvirkning. Ordet brukes dessuten nærmest synonymt med djevelskhet eller rett og slett ondskap.

Bibelen:

Paulus’ første brev til korinterne 10:20 – 21  «Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene». [21] «Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord»

Apostlenes gjerninger 21-25 Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»

Johannes’ åpenbaring 2:14 – 2:22  Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israels-folket, så de spiste avgudsoffer og drev hor.»

Art 13.Retten til et effektivt rettsmiddel

Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap.

Art 14.Forbud mot diskriminering , ,

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Diskrimineringsloven om etnisitet av 21.06.13 § 6 annet ledd lyder:

«Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 7 eller § 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.»

Det fremgår ganske åpenbart at å selge halakjøtt helt eller delvis i et produkt som ikke er merket med «halal», er en slik forskjellsbehandling, og videre at forskjellsbehandlingen ikke har «et saklig formål» som nevnt i § 7. http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/Diskrimineringsloven-.html?id=449184

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

%d bloggere like this: