Forbrydelser mod Statens Selvstændighed?

19Januar 2011

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10021382

3 november-2010

Tidligere industriminister Finn Lied mener energipolitikken i Norge er feilslått. – Selv ikke Quisling brukte prisen til å rasjonere nødvendige varer under krigen, sier han.

 

Så mye har kraftselskapene tjent så langt i år

Selskap Driftsinntekter jan-sept 2010 Resultat  før skatt jan-sept 2010 Resultat før skatt jan-sept 2009 Endring
Sum 50467 17363 17663 -300
Agder Energi 5971 841 2344 -1503
Arendals Fossekompani 1123 238 329 -91
BKK 2410 753 1960 -1207
E-CO Energi 2623 1688 2257 -569
Eidsiva 3198 755 719 36
Fredrikstad Energi 896 83 43 40
Hafslund 10641 1097 553 544
Helgelandskraft 1039 250 208 42
Statkraft 20314 11385 9050 2335
Troms Kraft 2252 273 200 73

Kilde: Bladet Energi. Tall i millioner kroner.


 

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10041655
2september 2010
Prisnivået på strøm er fortsatt betydelig høyere enn det var ved inngangen til september i fjor
22april 2010

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10006655

Statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) nye kraftlinjepolitikk kan koste strømkunder i Sør-Norge 1000 kroner i økte strømutgifter, i tillegg til økt nettleie, mener krafteksperter.  http://e24.no/makro-og-politikk/article3626483.ece

Hmm vi skal betale dyrt for investering i nettkapasitet? Burde vi da få aksjer i det den norske stat pålegger oss å betale?

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000521

www.vg.no/dinepenger/

www.vg.no www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584432

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

 

 

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

 

 

 

 

 

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

 

 

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link 

LINKER:

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Eu flagget

Nei til Eu befester sin posisjon i Norge.

Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

Reklamer

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595824

vg.no/ J.Støre skjuler sannheten

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578587

Erna Solberg ble spurt av veggavisen hvordan hun forholder seg til denne loven, på hennes  blogg i slutten juli 2009.

Noe svar er ennå ikke mottatt.

Hvordan forholder J. G. Støre seg til denne loven?

Hvordan stiller Høyesterett seg til § 1–§ 83 — §112 og latterligjørelse av loven/lovene?

De  som er for Eu mener hele loven, er komisk, latterlig og ikke relevant.

Den er da visserlig den første av paragrafene i den norske lov, og man skulle da tro att den er spesielt viktig for de som lagde lovene.

Komisk, latterlig ikke relevant, hva syns du?

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum  å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

http://www.dn.se/debatt/priserna-pa-elmarknaden-maste-tala-en-granskning-1.1020238

Rekordhögt euromotstånd

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link

§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

Bemerk:

§     1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578533

http://www.lovdata.no

Bookmark and Share
Her er en Eu tilhengers svar: (har mange likelydene svar fra eu positive bloggere)
Knut Sparhell http://sparhell.no/knut/?p=1206&cpage=1#comment-11587

24. juli 2009

Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en “fremmed makt”, men oss selv.

Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske.

Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

Solberg er bombesikker på at Norge innen ti år er medlem av EU

Pensjon i Eu

Eu flagget Er du katolikk?

Er det Noen-Ap Personer som ler rått av deg?

%d bloggere like this: