Leserinnlegg i Danmark

Andersen, 8220 Brabrand | Skrevet: 28 10 januar kl. 07:11
Jeg tilhører en generasjon som ble lært opp til å gjøre som den mest naturlige i verden, sto opp for gravide og folk med å gå i (da trikk) buss. Jeg fortsatt gjøre, men jeg har introdusert et unntak – muslimske kvinner. Årsaken er en opplevelse jeg hadde da jeg skulle få opp til en tydelig gravid spøkelse. Hun spyttet ikke – men hun merket det så mye. Koble til med hensyn til Profetens døtre!

Phil Harmonica, København | Skrevet: 28 10 januar kl. 03:39
Plugg i ditt hjerte. I vår lokale område, snakker vi dansker fortsatt litt sammen i hjørnene. Vi snakket om hvordan vi må få ‘unge’ bort fra gangen, og har ofte et truende adfær og ikke en av våre hus. Vi ser dem på gaten og de roper «hore» etter den danske jentene, shouting «nigger» for svarte mennesker og roper «homo grisen» etter menn som går hånd i hånd. Vi ser hvordan de alltid beveger seg i grupper og ofte går i midten av veien for å indikere at det ikke bare eier nabolaget, men også veien. Bilistene som tuter gjør at bilen lett kan bli angrepet. Jeg husker de gode gamle dager. Jeg takker Gud hver dag at jeg ikke er et barn i disse tider.
Det har dessverre vært altfor lite selvkritikk på venstre, i form av masse innvandring fra muslimske land. Landet inntil den tid skyld, ville jeg anbefale aldri til å stemme igjen på venstre ving

Peter Andersen, København | Skrevet: 28 10 januar kl. 01:34
Det er flott at du adresserer dette emnet můj. For dette er virkelig hele thrust. Jeg selv bor i en ghetto kalt North Bridge – med en liten gutt. I indskoling hans – som består av 0, 1 og 2.klasser er 3! Dansker. Jeg har ikke råd til å sende ham til privat skole og det nærmeste offentlige skoler ikke er bedre. Jeg så hvordan boligprisene i enkelte områder gikk opp til himmelen og tenkte godt nok mine. Jeg vil ikke dra herfra med mindre jeg vinner i lotto. På tunet er det ingen danske unger og alt er ødelagt. De snakker ikke med noen. Jeg tenkte ikke så mye om det før jeg ble far. Nå tror jeg ikke på annet. Hva er det for en verden han vil vokse opp i? Jeg er bare 41 og da jeg var liten var alt annerledes. Jeg prøver alltid å finne noe positivt i situasjonen, men hver dag mitt håp er svekket. Nå tror jeg plutselig også, hvordan pokker de kunne la dette skje?! Å stå i midten av virkeligheten og lytte til alle de velmenende stemmene gjør meg virkelig til å ta hodet mitt daglig. De vet ingenting! Hva skal de gjøre? Vi bør trekke alle de store ordinære oppgjørene ned og forvirre leietakere og eier okkupantene med danske familier alltid representerte 75% av beboerne. Så vi delte, minst, byrden. Men du ikke vil bekymre seg dersom du bor i et rent dansk territorium, og deri ligger dobbelt kriminalitet. Det synes aldri å gå bra, men vi prøvekluden før alt kollapser! Og det er sørgelig nok mange år før anerkjennelse oppnås. Mange år hvor min sønn må kjempe med dårlig unnfanget, uansvarlig bangebukse politikk! Vi trenger inkludering, må vi forstå og møte hverandre på halvveien. Hvem? Ikke du som sitter og bestemmer. Jeg har ingen hast, for det er komplisert her. Ja – det er den jævla var, på grunn av dere!

Reklamer

Mulla Krekar

Iraqi Airways selger turer til Bagdad og MCA har 7 fly i uken fra Sverige til Nord-Irak

Mulla Krekar

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595824

vg.no/ J.Støre skjuler sannheten

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578587

Erna Solberg ble spurt av veggavisen hvordan hun forholder seg til denne loven, på hennes  blogg i slutten juli 2009.

Noe svar er ennå ikke mottatt.

Hvordan forholder J. G. Støre seg til denne loven?

Hvordan stiller Høyesterett seg til § 1–§ 83 — §112 og latterligjørelse av loven/lovene?

De  som er for Eu mener hele loven, er komisk, latterlig og ikke relevant.

Den er da visserlig den første av paragrafene i den norske lov, og man skulle da tro att den er spesielt viktig for de som lagde lovene.

Komisk, latterlig ikke relevant, hva syns du?

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum  å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

http://www.dn.se/debatt/priserna-pa-elmarknaden-maste-tala-en-granskning-1.1020238

Rekordhögt euromotstånd

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link

§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

Bemerk:

§     1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578533

http://www.lovdata.no

Bookmark and Share
Her er en Eu tilhengers svar: (har mange likelydene svar fra eu positive bloggere)
Knut Sparhell http://sparhell.no/knut/?p=1206&cpage=1#comment-11587

24. juli 2009

Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en “fremmed makt”, men oss selv.

Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske.

Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

Solberg er bombesikker på at Norge innen ti år er medlem av EU

Pensjon i Eu

Eu flagget Er du katolikk?

Er det Noen-Ap Personer som ler rått av deg?

Stor moske i København 2012. oppdatert

Bookmark and Share¨

Denne uka startet rettssaken mot Nederlands mest populære politiker, Geert Wilders, som står anklaget for å spre hatefulle ytringer mot muslimer. Blir han dømt, er vi ille ute, skriver Stian Bromark.


TV: Se truslen mod Danmark

Ett babels tårn på Amager kallas den, Køpenhamns og Danmarks første store moské. Den femkantete formen symboliserer islams fem pelare (vittnesmålet, bønnen, almisse, fasten og pilgrims turen til Mekka og de fem dagliga bønnene.

Jente mobbet i flere år for sin kristne tro. Sverige

Norsk Oslo skole tilbød etniske norske jenter HIJAB

200 millioner kristne blir forfulgt i muslimske land.

Pakistan: – Seks kristne, heriblandt fire kvinner, ble lørdag 2/8-09 brent levende under sammenstøt med muslimer i en by i det sentrale del av Pakistan lørdag.

Irak: Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Eritrea:I løpet av 2006 ble. 2078 mennesker arrestert på grunn sin tro.

Kristne Forfølges i palestinia

Muslimer vil brenne kirken i Kairo Video www.youtube.

Link om forfølgelse av kristne i de fleste muslimske land: http://www.tidenstecken.se/islamfrf.htm


Moskèen som skal bygges i København,får pengene fra Iran

Avis artikkel om moskèen

Kan vi ikke bare innlemmes i dhimmisystemet her i Norge, like godt først som sist ? Det totale knefallet har vi allerede gjort for muslimene.

Dhimmit : Kristne og jødar i muslimske områder får  rettigheter og beskyttelse av den muslimska overhøyheten, samtidigt må du være undelagt muslimsk rett.

Islamsk lov behandler muslimer og ikke-muslimer totalt forskjellig. Som ikke-muslim kan du for eksempel ikke vitne i retten mot en muslim,

Hjelper det så å være Dhimmit ? Neppe, de fleste må rømme de muslimske land, for i det hele tatt for å overleve. For å nevne noen, Kosovo, Iran, Pakistan, Indonesia med flere.

Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=553842

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566939 http://www.dagbladet.no/2009/08/28/nyheter/innnenriks/helse/svomming/bading/7860857/

http://jp.dk/indland/kbh/Moske i København

Helt greit med mosker i vestlige land,men nåde deg hvis du er kristen i et muslimsk land.

Kristne Koptere i Egypt ber U.S.A om hjelp mot diskriminering 2008

Oversatt fra Arabisk:

Oftani imamen i moskeen i nabolaget gir råd:Å drepe en jødiske, kristne eller urene, er det lov  selv om de ikke bærer våpen.
Svar
Hvis en jøde eller kristen dhimmi med en  avtale, er det ikke tillatt å angripe ham. hverken med mord og plyndring, fordi Allah – Ta’ala – må oppfylle løftene, og han forbyr all ikke-samsvar med,  drap av dhimmi. Selv om de ikkehar krav på duften av paradiset, sier han – fred være med ham -: «Å drepte en «Konvertant»som  ikke vil  lukte duften av paradiset selv om dens duft er funnet fra en avstand på førti år,» al-Bukhaari (6914), fra hadeeth av Abdullah ibn Amr. Dette er bevis på  straffen for synden for å konvertere til kristen tro, og det er en stor synd. Så det er tillatt og en plikt å drepe de som ikke har Covenant til Islam, eller kristne er det tillatt å drepe de uansett.

Sharia på Grønland ?

Muslimske angrep på kristne i Irak og Pakistan.

Bookmark and Share

Pakistan: Spenningen mellem kristne og muslimer i byen Gojra i Punjab-provinsen er veldig høy, etter beskyldninger om at kristne har vanhelliget muslimernes hellige bok, Koranen.

– Seks kristne, heriblandt fire kvinner, ble lørdag brent levende under sammenstøt med muslimer i en by i det sentrale del av Pakistan lørdag. Pakistansk tv viste bilder fra brennende hus og gatene var fylt opp med svartbrente møblerog femten kristne hus er totalt nedbrent, og  folk skjøt på hverandre fra hustakene.

– Vi har mottatt likene av seks personer, som er  ihjelbrent. Det var fire kvinner, en mann og et barn, sa en talsmann fra helsemyndighetene. De kristne i pakistan utgjør bare 4% av befolkningen

-Man kan trygt si at Islamske land ikke er for de kristne og  grisespisene mennesker.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=565294

http://www.dagbladet.no/2009/08/02/nyheter/pakistan/utenriks/drap/7478010/

Bomber mot Iraks kristne befolkning

Irak: Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Bomber mot Iraks kristne befolkning kan være hevn for mordet på en muslimsk kvinne i Tyskland

IRAQ CHURCH ATTACK

-Misstankene rettes mot, mot al Qaida`s ledere i Irak, Abu Omar Al-Baghdadi. Mordoverfallet kan væra en hevn etter mordet på en muslimsk kvinne som ble drept i en domstol i den tyske staten Dresden nylig. En tiltalt mann overfalt og drepte da den 32-åriga, og gravide, Marwa El-Sherbini med ett flertall knivhugg.

-Hendelsen har vakt stort sinne i den muslimske verdenen og kvinnen har blitt kalt ”Hijab martyr” http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=567607

Fire ble drept og ett 30-tals skadd i bombeattentat mot en rekke kirker  søndag. Angrepene kan være på grunn en hevnaksjon for mordet på en muslimsk kvinne i Tyskland .
Søndagens bombeattentat  som var rettet mot syv kirker i Bagdad, alle katolske eller ortodokse. Verst gikk det utover St Mary kirken på Palestinske gaten i østlige del av Bagdad. En bilbombe eksploderte på gaten utenfor kirken straks etter søndagens kveldsmesse. Tre kristne og en muslimsk person omkom i attentatetet, melder Fox Nepa.
Også fra andre kirker som ble angrepet, rapporteres det om personskader pluss skader på flere bygg.

-St. James i Dora var er det i flere timer etter eksplosjonen overtent av flammer, rapporterer Asia news.
Etter søndagens kirkeattentat i Bagdad stengtes all trafikk av, også i deler av byen Mosul i nord Irak, oppga nyhetsbyrå Reuters. Der bor majoriteten av de 750 000 kristna som ennå ikke har rømt fra Irak.

www.dagbladet.no/terror/utenriks/

http://www.dagbladet.no/2009/08/28/nyheter/innenriks/oyvind_heian/ytringsfrihet/vold/7861753/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=566980

Bookmark and Share

Er det greit å sette loven til side?

Offentlig kriminalitet?  1. NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke være styrt av kommersielle hensyn.
  2. NRKs allmennkringkastingstilbud påradio, fjernsyn og tekst-tv skal være reklamefritt og skal ikke inneholde spesielle salgsfremmende henvisningertil konsernets kommersielle tjenester og produkter.
  • (Klare tall sier reklameplakater er mer effektive enn reklamefilm)
  • Nrk hevder det er sponsing,ergo ikke reklame.
  • I mine øyne tenker jeg offentlig kriminalitet er helt greit og med reklameskiltene fra Nrk,
  • Man må anse det som ett hån mot norsk lov, og att det er helt greit å drive med ulovligheter/ukultur
  • som kringkastes til menigmann, politi, advokater og påtalemyndighetene som ser det hver dag.

  • Er det greit å sette loven til side når det ikke passer for meg eller det offentlige?

Jeg bare spør?

Rene Nielsen

facebook-grupper/


Vi skal fjerne TV-lisensen, og vi trenger deg for å få det til 214 488 medlemmer

rene

Pandemisk svindel?

Bookmark and Share
oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) inngikk Folkehelseinstituttet iJuni 2008 en avtale med produsenten GlaxoSmithKline (GSK) om levering av vaksine ved en eventuell pandemisk influensa.
Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi i juni 2009.
Hvordan i huleste viste man og  sikkert lenge før Juni at det skulle bli pandemisk influensa?
Totalt har Norge bestilt 9,4 millioner doser pandemivaksiner for 650 millioner kroner..
Se bildet i full størrelse
En av århundredets største medisinskandaler, sier formannen for Europarådets sunnhetsutvalg.
GSK vil sitte igjen med et overskudd på rundt 30 milliarder kroner ved årets slutt(2009), som følge av inntektene fra Pandemrix.

Klimabløff ?

Global oppvarming?

FNs klima-sjef nekter å gå av 1-10-2010

Obama: Gjennombrudd i klimapolitikken/(bløffen)

Snøkaos i Europa28.12.2005

17 mai 2008 og 2 fattige varmegrader og sludd som etterhvert gikk over til sne,

Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania 09.01.2009

Værstasjon Gran Canaria med dagens aktuelle data

Det er fortsatt sjanse for at kulderekorden ryker. 18-12-09

Youtube:fakta?

Russiske værdata som ikke bekrefter vestens fakta om global oppvarming

Nyhetsspeilet.no

http://www.varviggo.no/archive.asp

Kraftig snøstorm på østkysten av USA 19-12-09

%d bloggere like this: